ERITYISOPETUKSEEN  SIIRTO

 

PL17§       Oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia, on oikeus saada erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

 

Jos oppilaalle ei vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun niihin verrattavan syyn vuoksi voida antaa opetusta muutoin, tulee oppilas ottaa tai siirtää erityisopetukseen...

..Oppilaalle tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

 

...Oppilaan siirtämistä erityisopetukseen päättää opetuksen järjestäjän esityksestä oppilaan asuinkunta

 

PL 25§       Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta 1 momentissa aikaisemmin ja kestää 11 vuotta.  

PL 2§... Mikäli pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan opetus annetaan yhdessä muiden kuin tässä momentissa tarkoitettujen oppilaiden kanssa, saa opetusryhmässä olla enintään 20 oppilasta.

 

Jos oppilas on sairauden tai muun syyn vuoksi jäänyt tilapäisesti jälkeen opinnoissaan, on hänellä oikeus saada tukiopetusta. Jos opetuksen eriyttäminen, tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus eivät ole riittäviä toimenpiteitä oppilaan oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien poistamiseksi tai lieventämiseksi tulee oppilas ottaa tai siirtää erityisopetukseen.

 

Erityisopetussiirto tehdään, jos oppilas tarvitsee yhden tai useamman oppiaineen osalta erilaajuista oppimäärää tai EHA- opetussuunnitelman mukaista oppimäärää tai jos oppilas kuuluu 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin tai jos oppilaan opetus järjestetään erityisluokassa tai erityiskoulussa.

 

Erityisopetukseen siirretyn oppilaan opetus voidaan toteuttaa joko yleisopetuksen luokassa (yleisopetukseen integroitu oppilas), erityisluokassa yleisopetuksen koulussa tai erityiskoulussa. Vaihtoehtoja punnittaessa tulee ottaa huomioon oppilaan opetukselliset tarpeet, oppimisedellytykset, huoltajan toiveet ja eri vaihtoehdoissa tarjottavissa olevat tukimahdollisuudet.

 

 

 Alkuun....

 

Siirto erityisopetuksen erityisryhmään 

 

PA 2§       Perusopetuslain 17§:n 2 momentissa tarkoitettuun erityisopetuksen otetulle tai siirretylle oppilaille annettavassa opetuksessa opetusryhmässä saa olla, jäljempänä säädetyin poikkeuksia, enintään kymmenen oppilasta..

 

...Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa opetuksessa opetusryhmässä saa olla enintään kahdeksan oppilasta. Vaikeimmin kehitysvammaisista oppilaista muodostetussa opetusryhmässä saa olla kuitenkin enintään kuusi oppilasta..

 

Erityisopetuksen erityisryhmään voidaan ottaa tai siirtää oppilas silloin, kun koulun tukitoimet tiedetään riittämättömiksi tai ovat osoittautuneet sellaisiksi oppilaan tarpeisiin nähden, ja silloin kun oppilaan tilanne sitä asiantuntija-arviointien perusteella vaatii. Luokkamuotoisen erityis- opetuksen tarjonta vaihtelee eri kunnissa. Suurimmissa kunnissa erityisopetusryhmiä on monenlaisia erilaisten lapsiryhmien erityis- tarpeiden mukaan.

 

Autistisille lapsille tarkoitettua erityisopetusta (=EAU)

 

on järjestytty maamme suurimmissa kunnissa. Näillä oppilailla on neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka ilmenee erityisesti kommunikaatiovaikeuksina. Joissakin kunnissa autistiset lapset on sijoitettu EHA- tai EMU- luokkiin. 

 

Dysfasiaopetus (=EDY)

 

on tarkoitettu lapsille, joilla on kielellisiä erityisvaikeuksia. Opetus on yleisen opetussuunnitelman tasoista, keskeisenä erityistavoitteena on kuntouttaa erityisvaikeutta. Opetuksessa kielellinen erityisvaikeus pyritään voittamaan tai ohittamaan. Dysfasiaryhmissä voidaan käyttää opetuksen tukena myös vaihtoehtoisia kommunikaatiokeinoja, esim. kuvia, pikto- grammeja ja tukiviittomia, jotka helpottavat käsitteiden ymmärtämistä.

Harjaantumisopetus (=EHA)

 

on tarkoitettu lievästi tai keskiasteisesti kehitysvammaisille oppilaille, jotka kuuluvat 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin. Opetuksen tavoitteet ja opetusmenetelmät laaditaan jokaiselle oppilaalle yksilöllisesti. Pääpaino opetuksessa on käytännöntaitojen oppimisella. Peruskoulun jälkeinen koulutus on yksilöllistä, päivittäistaitojen vahvistamista sekä itsenäistymistä tukevaa ohjausta.

 

Kuulovammaisten oppilaiden opetusta (=EKU)

 

on tarkoitettu kuuroille ja vaikeasti kuulovammaisille oppilaille. Opetus tapahtuu suurelta osin viittomakielellä tai viittomakielen tuella.

 

Mukautettu opetus(=EMU)

 

on tarkoitettu lapsille, jotka eivät tukitoimista huolimatta suoriudu peruskoulun yleisopetuksesta kehityksen viivästymisen, lievän kehitysvammaisuuden vuoksi tai muun syyn vuoksi. Keskeisenä erityistavoitteena on perustietojen ja -taitojen hallinta sekä kädentaitojen kehittäminen. Opetussuunnitelma on yleistä opetussuunnitelmaa kevyempi, perusasioita painottava. Mukautetun opetuksen jälkeen jatko-opintokelpoisuus on kapeampi kuin yleisopetuksen oppimäärän suorittaneilla.

 

Näkövammaiset lapset (=ENÄ)

 

käyvät usein koulua yleisopetuksen ryhmissä, jolloin opetuksessa pyritään ottamaan huomioon heidän erityistarpeensa materiaalin, välineiden ja avustuspalvelujen osalta. Näkövammaisten erityiskoulut sijaitsevat Helsingissä ja Jyväskylässä.

 

 

 

Alkuun...

Sopeutumisvaikeuksista kärsivien opetus (=ESY)

 

on tarkoitettu oppilaille, jotka tunne-elämän pulmien tai muun syyn vuoksi tarvitsevat pienryhmäopetusta. Opetus ESY-luokalla on peruskoulun yleisopetuksen tavoitteiden mukaista, keskeisenä erityis-tavoitteena on kuntouttaa oppilaat toimimaan ryhmän jäsenenä niin, että he kykenisivät opiskelemaan myös suuressa ryhmässä.

 

 

Vaikeammin vammaisten opetus (EHV)

 

on tarkoitettu syvästi kehitysvammaisille oppilaille. Opetus on yksilöllistä, lapsen tarpeet ja kehitystason huomioonottavaa kokonaisvaltaista ohjaamista.

EVY- opetus

 

on tarkoitettu lapsille, joilla on neurologisista syistä johtuvia erityis-vaikeuksia ja jotka tästä syystä tarvitsevat tavallista enemmän opettajan ohjausta, aikaa ja huomiota. Monissa asioissa nämä lapset toimivat kuten lapset yleensäkin, mutta tietyissä tilanteissa eivät ilman erityistoimia tai -opetusta saa kaikkia kykyjään ja lahjakkuuttaan hyödynnettyä. Opetus on yleisen opetussuunnitelman mukaista.

 

(Lähteenä käytetty mm. U-M. Ekebomin Satayksi koulu ongelmaa. 2000, Oy Edita Ab.)

 

 Alkuun...